Sign In
Manage PermissionsManage Permissions
|
Export Event

Title

Buitengewone Algemene Ledenvergadering; Extraordinary General Meeting

Event Description

On 31 May, directly following the Future of Finance event, CFA Society VBA Netherlands encourages you to attend our Extraordinary General Meeting (English translation follows below).
 
Op 31 mei, aansluitend op de bijeenkomst Future of Finance, nodigt het bestuur u uit voor een:
 
Buitengewone Algemene Ledenvergadering:
De toekomst van onze vereniging
 
Er is veel achter de schermen gebeurd sinds u uw toestemming hebt gegeven voor de voorgestelde fusie tussen VBA beleggingsprofessionals en CFA Society Netherlands. Zo veel zelfs dat het tijd is om u uit te nodigen voor een Buitengewone Algemene Ledenvergadering om u bij te praten; waar hebben we aan gewerkt, wat gaat goed, wat vindt u dat beter kan? Ook lichten wij graag onze nieuwe, gezamenlijke visie en missie toe. Daarnaast vragen wij om uw formele goedkeuring te geven voor een aantal zaken. Verschillende reglementen dienen te worden vastgesteld die zorgdragen voor een duidelijk en effectief beheer van de gefuseerde vereniging. Door de fusie was een update noodzakelijk.
 
Onderwerpen ter discussie:
• Introductie van onze vernieuwde visie en missie en de stimulans voor onze nieuwe lokale merkidentiteit.
• Onze vereniging laten groeien door ledencategorien aan te passen en toe te voegen.
• Verbetering van de verantwoordelijkheid jegens onze leden door een klachtenprocedure te formaliseren.
• Verbetering van het bestuur door onze statuten, operationele procedures en reglementen rond het gebruik van onze merken (RBA en RMFI) bij te werken.
 
Het is voor ons belangrijk om inzicht te krijgen over de manier waarop onze vereniging is georganiseerd. U als lid heeft een stem in onze gezamenlijke toekomst; deelnemen aan de ALV is een belangrijke manier om invloed uit te oefenen en bij te dragen.
 
Neem deel aan de discussie, niet alleen over de governance, maar ook over de toekomst van onze vereniging. De agenda en bijbehorende documenten zijn te downloaden hieronder.  
 
Voorafgaand aan de Buitengewone Algemene Ledenvergadering is een bijeenkomst over de Future of Finance: de Beleggingsonderneming van de Toekomst en hoe de menselijke natuur van invloed is op de beslissingen die we als investeerders nemen. Meer informatie over de bijeenkomst Future of Finance; Opportunities for Change leest u hier​.
 
U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst Future of Finance, de ALV of beide. 
 
Programma
15:00 Ontvangst
15:30 Introductie
15:35 Roger Urwin, Investment Firm of the Future
16:20 Stefan Lundbergh, Soft Factors that Deliver Hard Results
17:05 Pauze
17:15 Buitengewone Algemene Ledenvergadering
18:15 Netwerkborrel
19:00 Einde van het programma
 
Documentatie​
 
Stemmen
Alleen leden van CFA Society VBA Nederland mogen stemmen over zaken die een quorum vereisen.​
Kunt u niet aanwezig zijn bij de vergadering, dan willen we u graag verzoeken uw stem uit te brengen middels een machtigingsformulier. U kunt een machtigingsformulier downloaden:machtiging.pdf 
 
 ** in English **
 
Extraordinary General Meeting:
The Future of our Association
 
Much has happened behind the scenes since you collectively, overwhelmingly gave your consent to the proposed merger between VBA beleggingsprofessionals and CFA Society Netherlands.  So much so, that it is time to invite you to an Extraordinary General Meeting to to catch up with you: what have we been working on, what is going well, what do you think can be done better? We will also introduce and explain our new, shared vision and mission.  Finally, we will ask for your formal approval on a number of governance issues. Different regulations must be established to ensure clear and effective management of the merged association. An update was necessary due to the merger.

Among the topics up for discussion:
• Introducing our updated Vision and Mission and their stimulus for our new local brand identity.
• Growing our community by adapting and adding membership classes.
• Improving accountability to our members by formalising a complaints procedure.
• Improving governance by updating our bylaws, operating procedures and rules around the usage of our brands.
 
Getting your insights and input on the way our association is organised is important to us.   Our members have a voice in our collective future; participating in the EGM is a vital way for you to influence and contribute.   
 
Please join the discussion not only on the governance but also on the future of our association. The agenda and accompanying documents can be downloadeded below.
 
Prior to the Extraordinary General Meeting is a speaker session on the Future of Finance: the Investment Firm of the Future and how human nature influences the decisions that we make as investors​​​.  Learn more about the Future of Finance: Opportunities for Change here​
 
You can sign up for the Future of Finance, the EGM or both. 
 
 
Program
15:00  Registration
15:30  Introduction
15:35  Roger Urwin, Investment Firm of the Future
16:20  Stefan Lundbergh, Soft Factors that deliver Hard Results
17:05  Break
17:15  Extraordinary General Meeting
18:15  Networking borrel
19:00 End of program
 
Documentation
Voting 
Registration is required for the Extraordinary General Meeting.
Only Members of CFA Society VBA Netherlands are allowed to vote on any issues requiring a quorum.​
If you are unable to attend the meeting, we invite you to cast your vote by means of a proxy.  You can download the proxy form here: ProxyEGM31May18.pdf
 
 

Event Type

Society

Education Topic

 

Start Time

31-5-2018 17:00

End Time

31-5-2018 19:00

City

Amsterdam

State/Province

 

Event Country

The Netherlands

Event Region

EMEA

Location Info

Rosarium
Amstelpark 1
Europaboulevard
1083 HZ Amsterdam

Speaker

n/a

CE Credits

n/a

SER Credit

n/a

Currency

n/a

Member Price

n/a

Non-Member Price

n/a

Candidate Price

n/a

Registration

Registration is mandatory.  You can register for the Extraordinay General Meeting, the Future of Finance or both.

Register now

Presentations

 

All Day Event

 

Recurrence

 

Attachments

Content Type: MyCFA Custom Calendar
Created at 7-5-2018 08:37 by terri.thompson@cfanetherlands.nl
Last modified at 16-5-2018 18:23 by terri.thompson@cfanetherlands.nl