INVESTMENT INDUSTRY STANDARDS

มาตรฐานสากลในการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG

ของผลิตภัณฑ์การลงทุน 2021

คู่มือสำหรับมาตรฐานสากลในการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG

ของผลิตภัณฑ์การลงทุน มิถุนายน 2022

แนวปฏิบัติในการผนวกข้อมูลด้าน ESG ในการวิเคราะห์

และจัดทำบทวิเคราะห์ตราสารทุน

มาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (GIPS®) สำหรับเจ้าของทรัพย์สิน 2020

มาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (GIPS®) สำหรับบริษัท 2020

มาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (GIPS®) สำหรับผู้ตรวจสอบ 2020