56_03

[2021.12] CFA SOCIETY JAPAN NEWSLETTER December 2021, No.56

2019/2020決算報告及び新役員体制

2021年度新役員と担当コミッティ(敬称略)

コミッティチェア(敬称略)